O škole

Nové trendy vo vzdelávaní

Orofaciálna stimulácia (ukážka č. 1)

K stimulácii orofaciálnej oblasti dieťaťa môžeme využívať orofaciálnu regulačnú techniku. Autorom koncepcie orofaciálnej regulačnej terapie je argentínsky neurológ prof. Rodolfo Castillo Morales. Cieľom tejto reflexnej terapie je stimulácia preverbálnych schopností. Tlakovou a vibračnou stimuláciou motorických bodov  v oblasti úst a obličaja upravuje svalový tonus, podporuje  činnosť mimických svalov, aktivuje hybnosť jazyka, pozitívne pôsobí na satie, žuvanie a prehĺtanie potravy. U detí s ťažkým postihnutím (napr. DMO) sa využíva aj k ovplyvneniu dýchania, k eliminácii nadmernej salivácie – slinotok, k stimulácii správnej polohy pier, k zlepšeniu pohyblivosti jazyka, transportu slín a potravy, k aktivácii  prehĺtacieho reflexu, u detí s Downovým syndrómom vedie k zlepšeniu komunikačných schopností.

Bazálna stimulácia (ukážka č. 2)

Bazálna stimulácia je pedagogicko – ošetrovateľská koncepcia podporujúca vnímanie,  komunikáciu a pohybové schopnosti viacnásobne postihnutého dieťaťa. Koncepcia má vypracované rehabilitačné techniky pre stimuláciu vnímania  telesnej schémy ( somatická stimulácia), vnímania polohy -  vestibulárna stimulácia, vnímania vibrácii -  vibračná stimulácia. Má vypracované techniky pre dotykovo - hmatovú, chuťovú, zrakovú, sluchovú a čuchovú stimulácia. Koncepcia Bazálnej stimulácie  má význam  v starostlivosti o deti predčasne narodené, deti s oneskoreným psychomotorickým vývinom, deti s vrodeným intelektovým, somatickým a zmyslovým postihnutím, u detí s rôznymi akútnymi a chronickými ochoreniami, poúrazových stavoch, hlavne úrazoch mozgu a pod. Bazálna stimulácia rešpektuje rôzne vývojové stupne schopnosti vnímať, v ktorých sa dieťa práve nachádza. Prostredníctvom bazálnych, teda základných podnetov sa môže jedinec s ťažkým postihnutím prirodzenou cestou aspoň čiastočne vymaniť z izolácie vlastného tela a nadviazať kontakt s okolím.


ENKAUSTIKA

Je to umenie so živým materiálom - včelím voskom. Do včelieho vosku sa pridajú farebné pigmenty a iné ingrediencie. Takto pripravený vosk sa nahreje s tepelným nástrojom a nanáša sa na rôzne podklady od nesavých povrchov ako vysokolesklý papier až po savé podklady ako drevodoska.

Skúsenosť s enkaustikou pri deťoch je vysoko pozitívna -  neuveriteľné ukľudnenie, nadšenie počas tvorby, nenásytnosť v kombinovaní farieb. Enkaustická maľba ponúka možnosť eliminovať stres, vyladiť pocity a priviesť organizmus do rovnováhy.

V spojení s terapeutickým vedením môžeme hovoriť o veľmi príjemnom spôsobe psychohygieny, ktorá doslova „odblokuje a vyčistí naše kanály kreativity“ a jedinec zažíva zmenu vo vnímání reality.

Enkaustika nie je len o kreslení a tvorení, ale prepína a zapája mozog ako celok, pričom dostaneme zo seba cez farby, pohyb, energiu, čo chceme dostať z vnútra, alebo na druhej strane zdokonaľujeme svoje tvorenie.


MUZIKOTERAPEUTICKÁ  MIESTNOSŤ

Muzikoterapeutickú miestnosť využívame na hodinách hudobnej výchovy alebo ako relaxačnú miestnosť. V miestnosti sa nachádzajú hudobné nástroje, ktoré priaznivo pôsobia na žiakov s mentálnym postihnutím ako aj  na žiakov s mentálnym postihnutím s viacnásobným postihnutím a na žiakov s pervazívnymi vývinovými poruchami. Hudobné nástroje pôsobia upokojujúco, relaxačne, odbúravajú stres, zlepšujú pozornosť,  jemnú a hrubú motoriku a pôsobia motivačne.

V muzikoterapeutickej miestnosti máme:

 • africké bubny – na uvoľnenie napätia
 • tibetské misky – na redukciu stresu a harmonizíáciu
 • kantelu – prebúdza cit pre tóny
 • kalimbu – zbavuje napätia
 • ocean drum – na upútanie pozornosti a zlepšenie motoriky
 • dažďové palice – na upokojenie, motivujú k pohybu
 • melodické rúrky – rozvíjajú hudobný sluch a rytmiku
 • štrbinový bubon – intuitívne hranie

KRABICOVÉ ÚLOHY (ukážka č. 1)  A ŠANÓNOVÉ  ÚLOHY (ukážka č. 2)

Krabicové úlohy sú najjednoduchšou formou štruktúrovaných úloh. Usporiadanie vnútra krabice je dané typom úlohy. Krabicová úloha musí byť prehľadná a deti s ňou musia vedieť ľahko manipulovať. V krabicových úlohách prevažujú úlohy zamerané na manipuláciu s trojrozmernými predmetmi a symbolmi. Na konci práce je potrebné, aby žiak odložil predmety na pôvodné miesto a krabicu zatvoriť.

Šanónové úlohy sú vyššou formou štruktúrovaných úloh. V šanónoch sú úlohy, ktoré musí žiak vypracovať. Úlohy obsahujú dvojrozmerné prvky. Žiak ukladá prvky z ľavej strany na pravú alebo z hornej časti smerom dolu. Po ukončení práce musí žiak šanón zatvoriť.

Krabicové a šanónové úlohy využívame vo vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím s viacnásobným  postihnutím, u žiakov s pervazívnymi vývinovými poruchami. Úlohy sú zamerané na sebaobslužné činnosti, na zlepšovanie jemnej motoriky, rozvíjanie komunikačného slovníka a vedomostí. 


iPad (ukážka č. 1 a 2)

V súčasnej dobe je najznámejším tabletom iPad od spoločnosti Apple.  Ich ovládanie je jednoduché pre žiakov s telesným postihnutím, pre žiakov s autizmom a pre žiakov so všetkými stupňami mentálneho postihnutia. Výhodou iPadu je veľmi jednoduché ovládanie pre žiakov s viacnásobným postihnutím, ktorí majú problém v jemnej motorike.

iPad slúži k rozvoju jemnej motoriky, grafomotoriky, zrakovej diferenciácie, sluchovej analýzy, myslenia, logiky, k rozvoju sociálnych zručností, predovšetkým k rozvoji reči, rozvoji slovnej zásoby a celkovo komunikačných zručností. iPady sa dajú využiť na hodinách písania, matematiky, vecného učenia, výtvarnej výchovy.  iPad je silným motivačným prostriedkom vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov s viacnásobným postihnutím s mentálnym postihnutím  vďaka širokej škále zaujímavých aj edukačných programov.

Mnohí žiaci v dôsledku postihnutia nedokážu udržať písacie pomôcky a vďaka iPadom môžu grafomotorické úkony vykonávať dotykom, ako napr. prechádzanie prstom po predpísaných tvaroch, ukladanie písmen do slov, utváranie dvojíc, priraďovanie množstva k číslu a podobne.

 

TABLET – program BETA (ukážka č. 3)

Tento program je určený pre deti aj dospelých, ktorí majú problémy s výučbou čítania. Aplikácia je dobre nastaviteľná pre rôzne typy žiakov (veľké -malé písmená, nastavenie farby, písma pre dyslektikov a pod). Poradie lekcií je ľubovoľné (keď ide o formu hry), pri výučbe čítania volíme postupne jednu lekciu za druhou v časti Abeceda.

Žiaci preferujú obrázkové lekcie pred písmenkovými. Nové lekcie absolvujú žiaci po zvládnutí predchádzajúcich.

Motivácia žiaka je individuálna. Niektorí žiaci sú zameraní napr. na dinosaury a ako odmenu im vieme ponúknuť tieto lekcie potom, ako urobia pár lekcií písmenkových. Po správnom vyriešení všetkých úloh sa ako motivácia zobrazí  "pochvalný" obrázok.Obrázky sa dajú meniť podľa výberu žiaka - z galérie fotiek, internetu a pod. K jednotlivým obrázkom sa dá priradiť aj zvuk, ktorý sa prehrá v momente zobrazenia obrázku. My používa slová ako "super" a "výborne".

Na našej škole tento program využívame hlavne u žiakov s pervazívnymi vývinovými poruchami na rozšírenie osobného komunikačného slovníka, na rozvoj pozornosti, pamäti, poznávacích procesov, na rozvoj percepcie a ako u všetkých tabletov aj na rozvoj jemnej motoriky a zrakovo-hmatovej koordinácie.

 

PRAKTICKÁ  ŠKOLA

Praktická škola poskytuje vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti. Stupeň vzdelania je nižšie stredné vzdelanie.

Cieľom praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce, vrátane prác v domácnosti, zacvičiť ich v prácach profilujúceho voliteľného predmetu a na vykonanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom inej osoby.

Profilujúcimi   predmetmi  praktickej školy v súčasnosti sú pestovateľské práce a pomocné práce v kuchyni.

V týchto voliteľných predmetoch sa žiaci majú možnosť učiť v moderných odborných učebniach - školská kuchynka a skleník. K dispozícii majú aj pestovateľské políčka v areáli školy.

 


INTERAKTÍVNA  TABUĽA

Interaktívna tabuľa je súčasťou každodenného vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím – všetky stupne, ako aj u žiakov s viacnásobným postihnutím s mentálnym postihnutím, u žiakov s pervazívnymi vývinovými poruchami. Ich využitie je viacúčelové. Využívajú sa na všetkých vyučovacích hodinách.

Prostredníctvom interaktívnej tabule si žiaci zlepšujú celkovú motoriku, obohacujú a zlepšujú komunikačnú schopnosť, zlepšujú si svoju počítačovú gramotnosť. Pomocou výučbových programov je možné žiakom priblížiť preberané učivo zábavnou a interaktívnou formou. Žiaci majú možnosť aktívne zasiahnuť do vzdelávania.

Vďaka edukačným programom na interaktívnej tabuli si vyučujúci dokáže pripraviť úlohy a cvičenia, ktoré sú nastavené konkrétne na žiaka - na jeho  individuálne možnosti a schopnosti. 

 

Kontakt

 • Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, Levice s organizačnými zložkami ŠZŠ s MŠ internátna, Z. Nejedlého 41, Levice, ZŠ s MŠ pri ZZ, Ul. 29.augusta 1, Levice a Praktická škola
  Z. Nejedlého 41, 934 01 Levice
 • ekonomické oddelenie : 0042136/ 631 20 72

  riaditeľ, zástupkyne, tajomníčka školy : 0042136/ 622 66 20


  Ul. 29.augusta: 0042136/631 56 02

  Požiarnicka ul.: 0042136/622 45 32

  Centrum špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie - vedúca/psychológ: 0905 366 424

  Email školy: szsi139@stonline.sk

Mapa