.

SNOEZELEN

     Centrum špeciálno–pedagogického poradenstva pri Spojenej škole internátnej,

Z. Nejedlého  41, Levice

predstavuje

multisenzorickú miestnosť

 

S N O E Z E L E N

 

 

SNOEZELEN sa vykonáva v špeciálne zariadenej miestnosti, v pokojnej, uvoľnenej a príjemnej atmosfére.  Pre  ňu jedinečným spôsobom  sprostredkúva intenzívny percepčný  a emočne hlboko  podfarbený zážitok   v atmosfére uvoľnenia a dôvery, a to i u klientov  so závažným  telesným, mentálnym či  zmyslovým postihnutím, u ktorých mnohé iné  intervencie  nezriedka končia neúspechom.

 

História SNOEZELEN

      Celá koncepcia  Snoezelen je založená  na celostnom prístupe. Spájajú sa tu prvky terapeutické s prvkami špeciálno- a liečebno- pedagogickými, s možnosťou  ich prispôsobenia  špecifickému postihnutiu.  Hlavným cieľom je zlepšenie kvality života a rozvoj osobnosti u ľudí s postihnutím. Keďže Snoezelen sprostredkúva stimuláciu zmyslov bez nutnosti intelektového chápania, je  účinnou metódou aj u ľudí s ťažšou formou postihnutia, s poruchami senzorickej integrácie a výrazným komunikačným deficitom. Aktívne i pasívne prežívanie nových podnetov vedie k rozširovaniu horizontu ich poznania a podpore sebauvedomovania, sebareflexii, ako i k zlepšeniu komunikácie a sociálnej interakcie.  

 

Oblasti uplatňovania SNOEZELEN

Ø      Mentálne postihnutie

Ø      Telesné postihnutie ( DMO a pod )

Ø      Zmyslové postihnutie

Ø      Viacnásobné postihnutie

Ø      Vývinové poruchy ( autizmus, poruchy učenia a pod)

Ø      Hyperaktivita

Ø      Deti s Downovým syndrómom

Ø      Poúrazové poškodenia mozgu

Ø      Deti predčasne narodené

Ø      Deti s hypotonickým syndrómom

Ø      Deti so zaostávaním v psychomotorickom vývine

Ø      Deti nehovoriace a s oneskoreným vývinom reči

Veková skupina:  od ranného veku dieťaťa.

  

Čo ponúka SNOEZELEN prostredie

·        Stimuláciu, senzorickú integráciu

·         Relaxáciu

·        Terapiu  a rôzne formy intervencie kreatívnym spôsobom

Ø      Psychomotorická terapia

Ø      Muzikoterapia

Ø      Dramatoterapia

Ø      Biblioterapia

Ø      Terapia hrou

·        Edukáciu – prvky Montessori pedagogiky

·        Diagnostiku – pozorovanie

·        Motiváciu

 

SNOEZELEN - viaczmyslové prostredie

Podstatou miestnosti je veľká ponuka aktivít, ktoré stimulujú rôzne zmysly dieťaťa. Dieťa si vyberá samé z ponúkaných možností, motivuje ho zariadenie a činnosť, pedagóg nenápadným spôsobom pomáha niektorým deťom pri výbere činnosti, ktorá je zameraná hlavne na komplexne využitie zmyslov, podmety sú ponúkané  so zameraním na prežívanie príjemných pocitov, získavanie nových zážitkov.

- Zraková stimulácia (podpora vnímania fixácie, sledovania svetla, kontrastu,),  dominantnú časť tvoria svetelné efekty -  farebné reflektory s točiacou sa zrkadlovou  guľou, optické vlákno, niekoľko ďalších lámp so svetelnými efektmi, s bublinkovým efektom

- Sluchová stimulácia ( podpora  vnímania rozsahu, výšky, rytmu, frekvencie zvukov)  vykonáva sa hlavne prostredníctvom hudby a spevu, deti môžu počúvať relaxačnú hudbu, zvuky z prírody, rozprávky, využíva sa zvuková technika, perkusijné nástroje

- Čuchová stimulácia – (podpora vnímania rôznych vôni, pachov) využíva sa  výber z mnohých voňavých predmetov -  vonné oleje alebo reálne objekty – pomaranč, škorica a pod

-  Chuťová stimulácia  využíva sa drobné pohostenie s rôznymi chuťami

-  Hmatová stimulácia – (podpora vnímania rôznych povrchov, materiálov, teplôt, intenzity dotyku)   využívajú sa rôzne predmety – plyšové, gumené hračky, modelovacia hmota, rôzne koráliky , pieskový stôl, gumený chodník z rôznym povrchom, hmatová stena

- Stimulácia vestibulárneho a  proprioceptívneho  systému. Na polohovanie sa využíva – vodná posteľ ( propriocepcia prostredníctvom tlaku a tepla), závesná hojdačka, polohovací vak, fitlopty, guľôčkový bazén.

 

V priebehu zmyslovej stimulácie  sa deti učia nielen vnímať ale aj vyjadrovať pocity, rozvíjajú si komunikačné a sociálne schopnosti, myslenie na základe zážitkov.

 

V Snoezelen ponúkame aktivity v bielej časti a v hrovej -  tmavej časti.  V bielej časti ponúkame koncepciu Bazálnej stimulácie, ktorú vykonávajú zamestnanci vyškolení Inštitútom Bazálnej stimulácie.

Koncepcia má vypracované rehabilitačné techniky pre stimuláciu vnímania  telesnej schémy ( somatická stimulácia), vestibulárnu stimuláciu, vibračnú, takticko – haptickú, chuťovú, optickú, auditívnu a olfaktorickú stimuláciu.

Koncepcia Bazálnej stimulácie  má význam v starostlivosti o deti predčasne narodené, deti s oneskoreným psychomotorickým vývinom, deti s vrodeným intelektovým, somatickým a zmyslovým postihnutím, pri poúrazových stavoch, hlavne úrazoch mozgu a pod.

 

Pre najmenších klientov v bielej časti ponúkame terapiu v prenatálnom lôžku. Prenatálne lôžko je výnimočný priestor prebúdzajúci  bohatstvo   vzťahu a prinášajúci zúčastneným uspokojenie. Zvlášť je veľkým prínosom rodičom detí postihnutých, u ktorých sa buduje harmonický vzťah k ich „inak“ výnimočným deťom. Svojimi podmienkami napodobňuje  vnútromaternicové prostredie. Umožňuje predĺženie prenatálneho pobytu a s tým súvisiaci vývoj a dozrievanie CNS. U  dieťaťa  máme možnosť nadviazať na jeho skúsenosti z prenatálneho obdobia. Cieľom je uspokojiť potrebu kladného citového vzťahu a kognitívneho podnecovania.

 

 

Dobudovanie bielej časti Snoezelen miestnosti, vytvorenie prenatálneho lôžka a vyškolenie odborných zamestnancov v koncepcii bazálnej stimulácii bolo uskužočnené vďaka projektu "Snoezelen - priestor pre všetkých". Grantom tohto projektu je nadácia Pontis a nadácia Tesco, ktoposkytli finančné prostriedky.

      

 

 

 

 

Pozitívne výsledky SNOEZELEN

1. Porozumenie a zlepšenie  individuálneho zmyslového vnímania

2. Rozvoj kognitívnych schopností a komunikácie

3. Rozvoj vnímania príčiny a následku

4. Zlepšenie koncentrácie

5. Zväčšenie spontaneity, motivácie a iniciatívy

6. Pozitívny dopad na edukáciu a terapiu

7. Zlepšenie vzťahu medzi klientom a terapeutom/rodičom

8. Zníženie agresivity, sebapoškodzovania a násilného správania

9. Zlepšenie schopnosti relaxácie a uvoľnenia

10.  Redukcia stresu a stereotypného správania

11.  Zlepšenie sociálnej interakcie a integrácie

 

Fotky z tejto miestnosti si môžete prezrieť vo fotoalbume tejto web stránky. 


Kontakt:  036/6312072              

               0905 366 424

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 • Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, Levice s organizačnými zložkami ŠZŠ s MŠ internátna, Z. Nejedlého 41, Levice, ZŠ s MŠ pri ZZ, Ul. 29.augusta 1, Levice a Praktická škola
  Z. Nejedlého 41, 934 01 Levice
 • ekonomické oddelenie : 0042136/ 631 20 72

  riaditeľ, zástupkyne, tajomníčka školy : 0042136/ 622 66 20


  Ul. 29.augusta: 0042136/631 56 02

  Požiarnicka ul.: 0042136/622 45 32

  Centrum špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie - vedúca/psychológ: 0905 366 424

  Email školy: szsi139@stonline.sk

Mapa