O škole

Profil školy

  Spojená škola internátna, Z.Nejedlého 41, Levice s organizačnými zložkami, Špeciálna základná škola
s materskou školou internátna Z. Nejedlého 41, Levice, Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Ul. 29. augusta 1, Levice a Praktická škola, Z. Nejedlého 41, Levice.

 

     Spojená škola  interntána v Leviciach je zriadená Okresným úradom v Nitre, ako samostatný právny subjekt.

    

     Komplexne zastrešuje výchovu, vzdelávanie, diagnostiku, poradenstvo, metodickú pomoc a staroslivosť pre deti a žiakov so špieciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami od 3 do 25 rokov.

 

Zložky školy, adresy

 

* Špeciálna základná škola internátna  Levice, Z. Nejedlého 41, 934 01

( elokované pracovisko, Školská 11, Kalná nad Hronom, elokované pracovisko, Levice, Ul. 29.augusta 2, 934 01,  elokované pracovisko Požiarnicka ul. 1, Levice)

 

* Špeciálna materská škola internátna  Levice, Ul. 29.augusta 2, 934 01(elokované pracovisko)

 

* Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení  Levice, Ul. 29.augusta 1, 934 01

 

* Praktická škola  Levice, Z. Nejedlého 41, Levice, 934 01

 

 

Súčasti Spojenej školy internátnej:

 

 • Školský klub detí, Ul.29.augusta 1, Levice
 • Školský klub detí, Z. Nejedlého 41, Levice
 • Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Z. Nejedlého 41,Levice
 • Školský internát, Ul. 29.augusta 2, Levice
 • Školská kuchyňa, Z. Nejedlého 41, Levice
 • Školská výdajňa, Požiarnicka ul. 1, Levice
 • Školská kuchyňa, Ul. 29.augusta 2, Levice

 

 

        Špeciálna základná škola internátna.

 

 • Škola je profilovaná na vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím, žiakov s viacnásobným postihnutím a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi poruchami s mentálnym postihnutím. Školský vzdelávací program vymedzuje špecifické potreby a požiadavky na komplexnú a odbornú starostlivosť o žiakov, ktorí sú vzdelávaní podľa stupňa mentálneho postihnutia:
 • Variant A pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia
 • Variant B pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia
 • Variant C pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B. 
 • Škola v súčasnosti disponuje 22 triedami. Triedy sú lokalizované na Ul . Z. Nejedlého, Ul. Požiarnickej, Ul. 29. augusta a elokovaná trieda v Kalnej nad Hronom.
 • Vo výchovno – vzdelávacom procese žiaci majú možnosť využívať odborné učebne zamerané na pracovné vyučovanie (školská dielňa, školská kuchynka), odborné učebne pre IKT,  multisenzorickú miestnosť Snoezelen, relaxačné miestnosti). Na hodinách telesnej výchovy žiaci využívajú gymnastickú telocvičňu s dobre vybaveným gymnastickým náradím a náčiním a vonkajšie priestory upravené pre loptové hry a exteriérové fitnes. Vo vyučovaní sa vo veľkej miere využíva názornosť s množstvom moderných učebných pomôcok, učitelia využívajú dataprojektory a žiaci majú k dispozícii päť interaktívnych tabúľ.
 • Žiaci s viacnásobným postihnutím sa vzdelávajú v triedach s viacnásobným postihnutím podľa individuálnych vzdelávacích programov s pomocou asistentov učiteľa.
 • V triedach pre deti s pervazívnymi vývinovými poruchami postupujeme podľa TEACCH programu – štruktúrovaného učenia, žiaci majú k dispozícii aj asistenta učiteľa.
 • U žiakov s ťažším mentálnym postihnutím sa využívajú krabicové úlohy a u žiakov nehovoriacich systém AAK (alternatívna a augmentatívna komunikácia) s využitím komunikačných tabuliek a počítačových  komunikačných programov ALTÍK  a Boardmaker.
 • V čase mimo vyučovania majú žiaci možnosť navštevovať rôzne krúžky a 4 oddelenia školského klubu detí.
 • Výchovno – vzdelávací proces skvalitňujeme aj vďaka množstvu úspešných projektov a výraznej pomoci sponzorov.

 

 

       Špeciálna materská škola internátna

 

 • Špeciálna materská škola  zabezpečuje odbornú špeciálno – pedagogickú starostlivosť deťom s rôznym stupňom mentálneho postihnutia, hlavne s  viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím, deťom s pervazívnymi vývinovými poruchami  s mentálnym postihnutím od troch rokov.
 • Hlavnou úlohou v nadväznosti na predprimárne vzdelávanie je rozvíjať u detí  základné kompetencie – systém vedomostí, zručností, schopností, postojov a hodnotovej orientácie, rešpektujúc spoločenské, inštitucionálne a špecifické ciele. Prioritným cieľom  je rešpektovanie individuálnych schopností a možností jednotlivých detí vzhľadom na ich druh a stupeň postihnutia.
 • Nižší počet detí, veľmi dobré materiálno technické vybavenie špeciálno –pedagogickými pomôckami, odborný prístup špeciálnych pedagógov, pravidelná logopedická a psychologická starostlivosť, prítomnosť zdravotného personálu umožňujú čo najoptimálnejšie  rozvíjanie sociálnych, kognitívnych,  komunikačných a sebaobslužných kompetencií detí.
 • Jednotlivé výchovno – vzdelávacie ciele sú stanovené pre každé dieťa individuálne formou individuálneho výchovno – vzdelávacieho programu a odzrkadľujú  individuálne potreby, schopnosti a predpoklady detí. Pri tvorbe IVVP participujú viacerí odborníci školy (špeciálny pedagóg, logopéd, psychológ, zamestnanec CŠPP a podľa potreby aj odborní lekári).
 • Deti ŠMŠI  majú možnosť pravidelne využívať počítačovú učebňu,  pracovať na interaktívnej tabuli a tak už od raného veku rozvíjať aj kompetencie v oblasti IKT. Denne navštevujú multisenzorickú miestnosť Snoezelen, v ktorej odborne vyškolený personál realizuje aj koncepciu Bazálnej stimulácie.
 • U detí s pervazívnymi vývinovými poruchami sa vo výchovno – vzdelávacom procese využíva štruktúrované učenie s priestorovou vizualizáciou, časovou vizualizáciou a u nehovoriacich detí sa využíva vizualizovaný alternatívny systém alebo iná forma AAK (alternatívna a augmentatívna komunikácia)

 

   Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení.

 

 • Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie chorých a zdravotne oslabených detí a žiakov  predškolského a školského veku umiestnených na lôžkových oddeleniach levickej nemocnice.
 • Ponúka výučbu žiakov prostredníctvom edukačných programov v počítačovej učebni, aj imobilným žiakom pri lôžku prostredníctvom notebooku.
 • Výchovno – vzdelávací proces prebieha v materskej škole, základnej škole a v poobedňajších hodinách v školskom klube detí.
 • Deti sa zúčastňujú aj rôznych druhov terapii (arteterapia, ergoterapia, biblioterapia, muzikoterapia) v rámci  podpory liečebného procesu.

 

        Školský internát

 

 • Významná časť výchovno – vzdelávacieho procesu na internátnej škole prebieha v čase mimo vyučovania a to na oddeleniach školského internátu, v ktorom je zabezpečená starostlivosť pre žiakov už od troch rokov (ŠMŠI) v čase od pondelka do piatka.
 • Školský internát sa člení na výchovné skupiny podľa veku detí. Každá výchovná skupina má svoju kmeňovú vychovávateľku so špeciálno – pedagogickým vzdelaním. Nočné služby zabezpečuje pomocná vychovávateľka.
 • Hlavným cieľom internátnej výchovy je výchovno-vzdelávacia činnosť  zameraná na všestrannú pomoc žiakom pri ich príprave na vyučovanie, formovanie aktívneho postoja detí a žiakov k sebavzdelávaniu a sebavýchove, uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov, na rozvíjanie nadania, špecifických schopností a tvorivosti, na aktívne využívanie voľného času, oddych a relaxáciu. Žiaci sa zúčastňujú  exkurzií a besied, ktoré vhodne dopĺňajú  výchovno – vzdelávací proces.

 

 

        Praktická škola

 • Praktická škola poskytuje vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti.
 • Stupeň vzdelania je nižšie stredné vzdelanie, ktoré je súčasťou základného vzdelania.
 • Cieľom praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce, vrátane prác v domácnosti, zacvičiť ich v prácach profilujúceho voliteľného predmetu a na vykonanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom inej osoby.
 • Profilujúcimi   predmetmi  Praktickej školy v súčasnosti sú pestovateľské práce a pomocné práce v kuchyni.
 • V týchto voliteľných predmetoch sa žiaci majú možnosť učiť v moderných odborných učebniach - školská kuchynka a skleník. K dispozícii majú aj pestovateľské políčka v areáli školy.
 • Okrem odborných učební žiaci využívajú učebňu IKT s interaktívnou tabuľou, relaxačnú miestnosť, telocvičňu a multisenzorickú miestnosť SNOEZELEN.

 

 

 

   Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva (CŠPP)

 • Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva ponúka vysokokvalifikované diagnostické a reedukačné  služby  deťom so zdravotným postihnutím, žiakom s vývinovými poruchami učenia, s poruchami pozornosti a aktivity, deťom s oneskoreným psychomotorickým vývinom a to už od skorého raného veku až do ukončenia štúdia.
 • Poskytuje poradenské služby rodičom, pedagógom a ostatným osobám, ktoré participujú na výchove a vzdelávaní týchto detí.
 • Služby sú poskytované bezplatne odbornými zamestnancami centra - špeciálnymi pedagógmi ( psychopéd, logopéd, somatopéd, surdopéd, etopéd), liečebným pedagógom a psychológom.
 • CŠPP poskytuje reedukáciu aj v multisenzorickej miestnosti SNOEZELEN.
 • SNOEZELEN má význam aj v starostlivosti o deti predčasne narodené, deti s oneskoreným psychomotorickým vývinom, deti s vrodeným intelektovým, somatickým a zmyslovým postihnutím, u poúrazových stavoch, hlavne úrazoch mozgu a pod.
 • Podstatou miestnosti je veľká ponuka aktivít, ktoré stimulujú rôzne zmysly dieťaťa.
 • V Snoezelen ponúkame aktivity v bielej časti a v hrovej -  tmavej časti.
 • V bielej časti ponúkame koncepciu Bazálnej stimulácie. Koncepcia má vypracované rehabilitačné techniky pre stimuláciu vnímania  telesnej schémy ( somatická stimulácia), vestibulárnu stimuláciu, vibračnú, takticko – haptickú, chuťovú, optickú, auditívnu a olfaktorickú stimuláciu. Pre najmenších klientov v bielej časti ponúkame terapie v prenatálnom lôžku. Svojimi podmienkami napodobňuje  vnútromaternicové prostredie. Umožňuje predĺženie prenatálneho pobytu a s tím súvisiaci vývoj a dozrievanie CNS. U dieťaťa potom máme možnosť nadviazať na jeho skúsenosti z prenatálneho obdobia.

 

           Fotografie jednotlivých organizačných zložiek si môžete pozrieť vo fotogalérii webovej stránky.

       Kontaktné osoby :

 

Riaditeľ školy: Mgr. Ján Regász

Zástupkyňa riaditeľa školy pre 1.-4.roč.ŠZŠ, ŠMŠ a MŠ pri ZZ:  PaedDr. Monika Krammerová

Zástupkyňa riaditeľa školy pre 5.-9.roč. ŠZŠ, ZŠ pri ZZ a PrŠ:  Mgr. Adriana Pavlovičová

Vedúca výchovy: Mgr. Tatiana Gáfriková

Vedúca CŠPP:  Mgr. Trnková Jana, PhD.

Vedúca ekonomicko-hospodárskeho úseku: Ing. Lýdia Kinčoková

Vedúca školskej jedálne: Katarína Slušná

Školský logopéd: neobsadené

Školský psychológ: Mgr. Trnková Jana, PhD.

Výchovný poradca: Mgr. Iveta Matušková

 

 
  Adresa školy

                                           Spojená škola internátna

                                           Z. Nejedlého 41

                                           934 01  Levice

                                           tel. : 036/6312072, 036/6226620

                                           e-mail : szsi139@stonline.sk

 

 

Kontakt

 • Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, Levice s organizačnými zložkami ŠZŠ s MŠ internátna, Z. Nejedlého 41, Levice, ZŠ s MŠ pri ZZ, Ul. 29.augusta 1, Levice a Praktická škola
  Z. Nejedlého 41, 934 01 Levice
 • ekonomické oddelenie : 0042136/ 631 20 72

  riaditeľ, zástupkyne, tajomníčka školy : 0042136/ 622 66 20


  Ul. 29.augusta: 0042136/631 56 02

  Požiarnicka ul.: 0042136/622 45 32

  Centrum špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie - vedúca/psychológ: 0905 366 424

  Email školy: szsi139@stonline.sk

Mapa